Gåden om Keopspyramiden løst

Af Hans Folkvardt


Forside > Resumé > Afhandling

Afhandling om gådens løsning

Det har altid vakt beundring, hvordan de gamle egyptere for så mange år siden, ca. 4,5 tusind siden, har magtet at opføre dette kæmpemæssige bygningsværk, ja det højeste menneskabte i mange årtusind, ja dette indtil for blot godt hundred år siden. Tilmed er dette, den eneste bevarede til i dag, af oldtidens 7 vidundere, og dette på grund af sin massive fylde og styrke, med den kolosale bygningsmasse i bunden, der ikke så let lader sig fjerne eller væltede omkuld. Pyramiden her måler 230 gange 230 meter i grundflade og var ca. 145 meter høj. Denne den sidst byggede af de store pyramider ved Giza, også kaldet Khufu eller Cheops, adskiller sig fra de øvrige, ved ud over de normale gravkamre udhugget under pyramiden, at have 2 kamre oppe i pyramidekroppen og disse af noget så usædvanlig som af granit fra Aswan , der ligger 800km. borte. Der ud over 2 hemmelige gemte rum, ved det underste kammer kaldet Dronningekamret. Jeg kender personlig som mureruddannet ikke til bygninger eller konstruktioner, hvor der er skjulte rum, men her har de haft deres mission, også som skjulte, eller rettere det blev nødvendigt at skjule dem, kan du regne det ud, har du forstået mit resume. Det øverste kammer kaldet Kongekamret, har fra bunden og ud til ydersiden og ca. vinkelret på denne, på hver side, en ca. 20 gange 20 cm. kanal. Hvorfor? Forklaringen er, at kammerstenene, det vil sige de tunge granitsten, er løftet op på plads ved hjælp af sluse princippet og at kanalerne fungerede som vandpåfyldningsrør til hævning af flydepontonen i hæveskakten. Systemet virker, ved vi, medens dette læses løftes f.eks. mange tusinde tons i en af Panamakanalens sluser. Men en ting er at være overbevist om, at de benyttede denne enkle og lette måde eller metode. Det er en hel anden sag at bevise det. Det er her, min påstand og analyse er epokegørende.

Pyramidens opbygning

Pyramidens store bygningsmasse, består af millionvis af udhuggede kalksandsten, fra åbne brud tæt på pyramiden eller måske snarere som en afhøvling af terrænet, der består af dette materiale. Dette skete i størrelsen 5 til 10 tons, med de største i bunden. I alt 210 lag til de små 150 meter der er i højden. De er på slæder slæbt fra brudstedet og op på deres plads i pyramiden. Terrænet eller slæbesporet har været tilpasset med en passende hældning.

Oppe i pyramiden er de slæbt langs ydersiden i en opadgående spiral, snoet mod uret. Det afsløres af Frederik Ludvig Norden´s tegning fra 1737, der var deltager i en handelsdelegation eller eksspedition til Etiopien udsendt af den danske kong Christian den 6. samt af mit UN soldat turistbillede fra 1959. Begge dele dog på naboen, Chefren pyramiden, men det beviser, at det var denne teknik de anvendte, til den håndterlige del af den store bygningsmasse. Dette Slæbespor er blevet udfyldt ca. 30 år senere, en de tilgrænsende murflader under og over, der i mellemtiden har været udsat for ca. 30 års vejrlig, denne udfyldning er straks blevet tildækket med overflade sten fra Tura bjergene og dermed beskyttet, i takt med at man udfyldte og placere den færdige yderbeklædning og arbejdede sig nedad. Yderbeklædningen er for længst fjernet og anvendt til andet byggeri i Cairo. Men da Norden dengang betragtede pyramiden på afstand, ikke lang tid efter dækmaterialets fjernelse, ser han, at det udfyldte slæbespor fremtræder synlig med en anden farvetone, det er baggrunden for de spiraler han dengang tegner altså et bevis for, at det var den arbejdsmetode man anvendte. Slæbesporet har haft en vis bredde, da kolonner med slæder skulle passere hinanden på vej op eller ned, samtidig med 2 rækker vandbærere. Ja måske 2 rækker mere, der bar løst materiale, sand eller afhug fra brydningen af stenene op i pyramiden. En del fransk udførte ”mikrotyngde målinger” tyder på at en del partier er opfyldt med løse materialer, det lyder sandsynligt, da løst materiale lettere lader sig transportere og er til rådighed uden forarbejdet med frihugning af tunge kalksandsten. Og med den store bundbredde kunne der sagtens skabes vægtykkelser brede nok, til at fastholde det løse materiale. Ophalersporet eller slæbesporet ses overraskende nok, først højt oppe på pyramiden. Hvor stenene til lukningen sandsynligvis stammer fra andre brud med en anden farvetone og hvor stentilpasningen tilsyneladende er anbragt mere sjusket end der hvor yderkanten fremtræder som kanten af et lagt lag, men det er dette der dengang kunne ses og i dag anes. Forklaringen for at ophalersporet først fremtræder så relativt højt oppe er at pyramiden er anlagt på et højt punkt. Så grundfjeldet i mitten indgår i bygningsmassen og sparer opførelsen for en masse bygningsarbejde. Yderligere har man her på den ene side, opbygget en rampe hældende ind mod pyramidesiden, bestående af sand og knust stenaffald fra stenbrudene, der senere er blevet fjernnet, således at grundfladen herfra er udfyldt og færdigbygget til en højde, ca. i niveau med det underste kammer, d. v. s. Dronningekamrets bund. Herved opnåedes det, at det var muligt at forsyne de store stenflader i bunden over en bred kam og ikke kun fra et punkt. Ophalersporet er først herfra blevet placeret indenfor pyramidens ramme og langs dens kanter. Cheops pyramiden er den sidste store pyramide der er bygget, idet en pyramide krævede så store ressourser, at det var uhensigtsmæssigt at anvende landets ressourser på denne måde. Derefter gik man over til Mastaba grave og Gravpalæer. En Farao følte næppe heller den store motivation for at færdigbygge et gravmæle for sin Fader eller Bedstefader, den lange byggeperiode taget i betragtning, det føltes bedre at bygge prestige for sig selv.

Løfteskakten

Spor af denne er måske fundet eller ikke. Det er ikke helt til at sige hvad franskmændenes målinger viser, med de partielle opfyldninger af løst materiale, samt de hundredvis af studsfuger, lodrette fuger der aftegner sig i så brede mure som her. Men en placering centralt ud for kamrenes gavle er sandsynlig, idet det var fornuftigt at sejle ind med lastet flydekasse og lægge loftstenene på plads. Væg højder på5,89 og 6,26m samt bredden giver rigelig mulighed for dette. Det store Galleri overvinder højden mellem kamrene, er det brugt som løfteskakt? næppe, dets placering og dets smalle tværsnit 1-2 m, samt dets skrå loft udelukker det, Løfteevnen der kan dannes her bliver alt for lille. Inspiration til at benytte sluseprincippet, har de fået fra at se, en båd lastet med sten fra Aswan og fortøjet i pyramide havnen hæve sig, dengang havde Nilen en flodarm tæt på pyramiden. I tøbrudstiden når snedækket i Etiopiens højland og på Kilimanjaro smeltede eller måske var det regntid, så hævedes vandstanden i Nilen med 10-20m. Det gjorde båden med lasten også. Der af fik de ideen, til at bygge en båd, til at hæves inde i pyramiden, i form af en ponton, en lukket flydekasse. Disse årlige oversvømmelser var i øvrigt Rigets livsnerve, de medførte aflejringer, der medførte gødningsstoffer til deres afgrøder foruden væden. Ud fra højden og dermed omfanget af oversvømmelser, kunne de ud fra erfaring, beregne størrelsen af den kommende høst. De sten som Dronningekamret og Kongekamret består af, er af granit, der er udhugget og planslebet i Aswan og derefter sejlet de 800 km. ned ad en ureguleret Nilflod til Giza og de er alle store. Der er sandsynligvis i pyramiden kun en løfteskakt, da pyramidens kollosale vægtykkelser kan holde til et enormt vandtryk. For vandtæthedens skyld er fugerne omkring og i nærheden af løfteskakten udfyldt med gibsmørtel. Men det er en mulighed, at der udvendig på pyramiden forneden har lænet sig en løfteskakt, der er fjernet efter brug. Lidt på samme måde, som en moderne byggekran der ikke efterlader sig spor når den er fjernet. I så fald til placering af de nederste sten i Galleriet samt deres granitoverliggere. Muligvis har de kunnet slæbe de store sten op på rampen, udvendig på pyramidens yderside, men oppe og inde på pyramiden kunne den store mandskabsstyrke ikke dreje rundt om hjørnerne. Hertil skulle de være alt for mange og de skar ind i hjørnet. Løfteskaktens indføringshul var afstemt efter det største tværsnit, der skulle løftes. Det lukkedes indefra af en planslebet stenflise mod en slebet fals. Vandtrykket indefra lukkede automatisk hermed næsten vandtæt, mandskabet til placering af lukkestenen forbliver på pontonen og hæves med op. Skaktens tværmål f. eks 5 gange ca.6 meter, afstemt efter loftsbjælkernes længde, samt kamrenes mål, der begge er 5,23m brede. En flydekasse på ca. 5 gange 5 meter og med 3m dybgang, fortrænger 75 kubikmeter vand, den har hermed en løfteevne på 75 tons inkl. Egenvægt. Afhængig af løftehøjden kunne der hæves en sten i døgnet. Se tegning eller skitse. Aftapningshullet er mindre kompliceret, et mindre hul, lukket med sten eller en træspuns, fastholdt af kort træ bom med modhold mod vægflade. Bommen borthugges ved åbning og vandet løber ud i reservoir ved pyramidens fod for eventuelt genbrug.

Vandpåfyldningskanalerne

Fra det øverste kammer, strækker sig fra væggene og ud til begge ydersider, kanaler med ca. 20 gange 20 cm. i tværsnit. De er placeret ved gulvet ca. midtvejs i vægfladerne. De er vinkelret på ydersiden og synes at have været dækket af yderbeklædningen. Hvad har de været anvendt til, hvorfor er de der? Det er der tilsyneladende ingen der ved. Luftkanaler- Sjælevandringskanaler-Stjernekiggeri. Er budene i de talrige skrifter jeg har studeret om emnet, men de er utroværdige, som det fremgår af mit indledende resume om dette emne og derfor ikke gentages her. Sagen er at de er skabt fordi de havde brug for dem under pyramidens opførelse og det var til vandpåfyldning af løfteskakterne. Denne påstand er meget epokegørende, men ikke mindre bevislig, med over en håndfuld indicier der understøtter hinanden. Specialisterne der året rundt arbejdede med placeringen af kammerstenene, kunne hermed få dem løftet op og placeret på plads. Løftekraften var skabt af en lang række vandbærere, der uden at være til gene for den øvrige arbejdsplads, gik op langs ophalersporets væg, dets inderside og tømte deres stenkrukker eller var det skindsækkes indhold i kanalens indløbstragt. Vandet hentede de ved pyramidens fod og mængden af vandbærere med hver ca.25 liter vand, muliggjorde reguleringen, af vandmængden, da denne håndterlige måde gjorde at der ikke var behov for andre reguleringsventiler.

Dronningekamrets kanaler

I 1872 viste det sig, at der også er kanaler fra Dronningekamrets vægge, disse er fundet af den skotske ingeniør W.Dixon, indtil da var de tilmuret og dermed lukket og skjulte og da de mystiks nok ikke når ydersiden, var de indtil da totalt ukendte. Nok var det fundne ukendt, men bedriften at finde de skjulte rum, var ikke særlig stor, idet denne var at udhugge en synlig prop i en væg, der afslørede en kanal tilsvarende som dem i Kongekamret, som man jo var bekendt med eksisterede. Nyere tyske undersøgelser, med et fjernstyret køretøj, forsynet med lys og kamera sendt op i kanalerne, afslører at de stopper ca. 65m fremme ved en stor spærresten, ca. 20-30m før ydersiden, samt at kanalens mål udvider sig her før spærrestenen. Senere har de fået lov til at gennembore spærrestenen og sende en sonde igennem, det viser en yderligere forøgelse af kannalens tværmål eller dimension, som her igen er spærret af en endnu større spærresten. Kanalen på modsatte side er tilsvarende, bortset fra at den snor sig uden om det store Galleri, som en slags rørføring, hvad den i virkeligheden jo også er.


Midlertidig byggerampe.


Herover ses lukke-ordningen med den sort optrukne "prop". En træpæl i spænd holder proppen på plads. Når vandet skal ud, fjernes pælen evt, ved et øksehug.

Det vi ser for os, er jo en vandfodringskanal, til skabelse af løftekraft i hæveskakten. Det større tværsnit af kanalen, ved spærrestenen, er jo set fra bunden en indhældningstrakt for vandpåfyldningn, dette så flere ad gangen kunne stå og hælde vand i kanalen og dermed i løfteskakten. Når kanalerne ikke når pyramidens yderside, skyldes det, at kanalerne her møder ophaler slidsken, eller er så tæt på disse, at vandbærene havde adgang til dem, til kanalens tragt. Når de underste kanaler er blevet forsvarlig lukkede med flere spærresten, så skyldes det jo, at de er blevet ramt af den fysiske lov om ”Forbundne Kar”. De kunne dermed ikke hæve noget op over Dronningekamrets inløbstragter og få bygget det højere liggende Kongekammer, med mindre de blev spærret og her blev det så i begge ender. Det vand, de hældte ind foroven, løb ud af de nederste indløbstragte, så det problem var de nødt til at løse med en lukning. Ellers kunne de ikke hæve noget over dette niveau. De lærte fysikkens lov på denne hårde måde. Men behovet for lukning med spærresten, beviser jo også, at det var vandpåfyldning der var kanalernes funktion.


Første spærresten for enden af tragt.


Indføring af kamera i tragt.

Afslutning

Det konstateres at Keops Pyramidens mystiske kanalers formål har været, til en funktion som vandforsyning, til skabelse af løftekraft i en løfteskakt. Det bevises at de anvendte denne løfteteknik. Det beviser den kæde af indicier, der inbyrdes spiller sammen og understøtter hinanden. Dette kan umuligt være en tilfældighed.

Beviserne:

Kanalernes vandtæthed.

Den ene kanals snoning som rørføring.

Kanalernes afslutning med traktform.

Kanalernes afslutning med adgang fra ophalertrace.

Kanalernes afslutninger, lukket med spærresten. ”Forbundne Kar”

Japanske undersøgelser, understøtter, det tyder på en tunnel under pyramiden. Til transport af sten fra skib til løfteskakt.

Hermed har jeg afsluttet min mission, med tolkning af de spor pyramidens arbejdere efterlod sig.

I sandhed her skuer vi tilbage til Ingeniør-teknikkens vugge og barndom.

Hans Folkvardt, Øllebølle, 27. juni 2016.

Forside > Resumé > Afhandling